Política de privacitat

Ref: v1.0

Data: 10-02-2022

RESPONSABLE DE TRACTAMENT

El titular del domini web, Jorge Garcés, NRT: F-370851-D, comerç AUMENTIUM (d'ara endavant AUMENTIUM), amb domicili fiscal en Avinguda del Fener número 9, pis 4 porta 3, en Escaldes Engordany (Principat d'Andorra), informa que:

  1. Garanteix la protecció de les dades personals facilitades voluntàriament per l'usuari en comunicar-se amb AUMENTIUM a través del correu electrònic, l'emplenament de formularis de recollida de dades, la formalització d'una relació contractual o utilitzant qualsevol altre servei que impliqui la comunicació de dades.
  2. Tracta les dades d'acord amb la Llei 29/2021 de 28 d'octubre del Principat d'Andorra, i d'acord amb el que s'estableix en aquesta política, que publica sobre la base del principi de responsabilitat proactiva i transparència en la informació, i tracta de demostrar el consentiment inequívoc de l'interessat a través d'aquesta.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals recollides i tractades per AUMENTIUM, a través d'aquesta web, fires, contractes, conferències, butlletins, sortejos, o altres mitjans, seran els adequats, pertinents i limitats als necessaris en relació amb les finalitats per a les quals són tractats. Aquestes són: 

En tots els casos, les dades personals es mantindran de manera que permetin la identificació de l'interessat només el temps necessari per als fins del tractament.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per a legitimar el tractament de dades per part d’AUMENTIUM depèn de les diferents activitats de tractament, el tipus de titulars de les dades personals i les finalitats d'aquests. Per a aquests casos tenim com a base de legitimació:

Els serveis prestats per AUMENTIUM estan dirigits a professionals majors d'edat. L'ús dels serveis oferts per menors d'edat ha d'haver estat prèviament autoritzat pels seus pares, tutors o representants legals, ja que es consideren responsables dels actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Transferència

Transferències: ​AUMENTIUM únicament realitza cessions de dades personals a tercers per al compliment de les seves obligacions contractuals o legals del servei, amb proveïdors o organismes públics o privats. En aquests casos el titular consent aquestes cessions i en l'exercici dels seus drets pot ser informat d'aquestes.

Transferències Internacionals: ​AUMENTIUM comunica que en el desenvolupament de la seva activitat utilitza serveis de proveïdors als quals comunica dades (com a encarregats de tractament) amb residència fora de l'Espai Econòmic Europeu, realitzant una transferència internacional de dades. A continuació es detallen els proveïdors perquè es puguin consultar les seves polítiques de privacitat:

La transferència internacional de dades implica que les lleis dels països dels proveïdors esmentats poden diferir de les andorranes i europees quant al reconeixement de drets o a la inexistència d'una autoritat de control que gestioni o sigui responsable de la protecció de dades. La base jurídica d'aquestes transferències és el consentiment o l'interès legítim.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades de caràcter personal facilitades o recaptades dels usuaris i el responsable dels quals és AUMENTIUM es troben estructurats en fitxers; automatitzats o no i AUMENTIUM duu a terme un registre de les activitats de tractament d'acord amb la normativa vigent.

A més, per al tractament de les dades AUMENTIUM estableix les mesures tècniques i organitzatives apropiades que garanteixin la confidencialitat, integritat, disponibilitat, resiliència de les dades incloses en el tractament i que siguin necessàries per a garantir la seva adequada seguretat, incloent la protecció contra el tractament no autoritzat o il·legal i contra la pèrdua, destrucció o mal accidental, i que tendeixin a:

DRETS DE L’USUARI

L'usuari podrà exercir en tot moment els drets reconeguts sobre les seves dades personals, així com la revocació del consentiment per als usos esmentats, mitjançant comunicació escrita amb la sol·licitud o dret exercitat dirigida a AUMENTIUM en el domicili que figura en aquest contracte com a adreça d’AUMENTIUM o a través del correu electrònic andorra@aumentium.com, incloent en tots dos casos fotocòpia del seu NRT o un altre document identificatiu similar.

Els drets reconeguts que es poden exercir són els següents:

Per a més informació sobre l'exercici d'aquests drets pot consultar l'apartat de drets publicat per l’Agència Andorrana de Protecció de dades.

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa, pot presentar una reclamació davant AUMENTIUM o davant l’Agència Andorrana de Protecció de dades.

No obstant això, l'interessat respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se AUMENTIUM el dret a excloure tota dada falsa o il·lícita, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

AUMENTIUM adverteix que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap interessat podrà utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals. A tals efectes, l'interessat serà l'únic responsable dels danys i perjudicis, directes i/o indirectes, que causi a tercers o a AUMENTIUM per l'ús de dades personals d'una altra persona, o de les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o no pertinents.

Qui comuniqui les dades personals d'un tercer, respondrà de l'obligació d'informació establerta en la Llei per a quan les dades personals no hagin estat recaptades de l'interessat, i/o de les conseqüències de no haver-li informat.

ACTUACIÓ COM A ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

En aquells casos en què AUMENTIUM accedeixi i/o tracti dades personals la responsabilitat i la titularitat de les quals correspongui als seus clients i actuï com a encarregat de tractament d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent, es compromet a regular exhaustivament el contingut dels contractes d'encarregat de tractament, regulant aspectes tals com:

Una vegada complerta la disposició contractual, les dades seran destruïdes o retornades, segons els acords entre les parts. No obstant això, és possible que AUMENTIUM pugui continuar utilitzant-los amb finalitats de recerca, científics i estadístics prèvia anonimització d'aquests.

AUMENTIUM  ​Tots els drets reservats.

·  Avís legal  ·  Política de privacitat  ·  Política de cookies  ·

·  Avís legal  ·  Política de privacitat  · 
·  Política de cookies  ·